กฏ กติกา การใช้งาน  RTBPLUS

 1. ผู้ที่ต้องการใช้งาน เว็บ RTBPLUS ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บ RTBPLUS ตามขั้นตอน และวิธีการของเว็บ RTBPLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่เว็บ RTBPLUS กำหนดไว้

 2. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บ RTBPLUS เรียบร้อยแล้ว (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") สมาชิกต้องตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าตามที่ เว็บ RTBPLUS จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

 3. ในการสมัครเป็นสมาชิกใช้งาน เว็บ RTBPLUS นั้ัน สมาชิกต้องรับทราบว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตน สมาชิกจะต้องใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงของตนเท่านั้น ในการทำรายการเพื่อทำการสมัคร และสมาชิกจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "รหัสผ่าน") และ รหัสความปลอดภัย (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "PIN Code") ของตนเอง เพื่อใช้ในการทำรายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการในหน้าเว็บ RTBPLUS โดยสมาชิกสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านและรหัสความปลอดภัยได้เองในภายหลังตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บ RTBPLUS
   
 4. สมาชิกจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านและ PIN Code นี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกเท่านั้น สมาชิกยอมรับว่า หากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านและ PIN Code ของสมาชิก ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเองทุกประการโดยเว็บ RTBPLUS ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของสมาชิกจากการใช้รหัสผ่านและ PIN Codeดังกล่าว
   
 5. ในกรณีที่สมาชิกใช้รหัสผ่านและ PIN Code ทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สมาชิกยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และสมาชิกต้องผูกพันธ์ตามรายการดังกล่าวทุกประการ
   
 6. สมาชิกสามารถใช้รหัสผ่านและ PIN Code สำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เว็บ RTBPLUSอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า
   
 7. สมาชิกรับทราบว่า ในการใช้บริการ หากมีการป้อนรหัสผ่านผิด 5 ครั้งติดต่อกัน จะถูกระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที สมาชิกจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อแจ้งความจำนงให้เว็บ RTBPLUS ดำเนินการตามวิธีอื่นใดที่เว็บ RTBPLUS กำหนด

 8. ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่านและ/หรือ PIN Code สมาชิกต้องดำเนินการแจ้งให้เว็บ RTBPLUS ทราบทันทีตามวิธีการอื่นใดที่เว็บ RTBPLUS กำหนด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้เว็บ RTBPLUS ทราบ

 9. สมาชิกรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ เว็บ RTBPLUS เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า และ/หรือทำธุรกรรมตามคำสั่งของสมาชิก เว็บ RTBPLUS จึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ สมาชิกต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการนั้นๆ เอง

 10. เว็บ RTBPLUS จะให้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของเว็บ RTBPLUS เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ สมาชิกจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมา เป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเว็บ RTBPLUS
   
 11. กรณีที่เว็บ RTBPLUS ตรวจพบว่า เงินในบัญชีของสมาชิกมีไม่เพียงพอ หรือบัตรเครดิตของสมาชิกถูกระงับ หรือถูกยกเลิกการใช้บริการ หรือมีวงเงินไม่เพียงพอชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการอันเกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการ หรือจำนวนเงินค่าสินค้าและ/ หรือค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่เว็บ RTBPLUS กำหนดไว้สำหรับสมาชิกในครั้งหนึ่งครั้งใด เว็บ RTBPLUS มีสิทธิระงับการให้บริการแก่สมาชิก ในครั้งนั้นๆ ได้

 12. สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน โดยติดต่อผ่าน  Call Center: 081-116-2288 ในเวลาทำการ (เวลาทำการ 10.00 - 18.00 น.ของทุกวัน) หรือช่องทางอื่นใดที่เว็บ RTBPLUS กำหนดไว้  

   
 13. การติดต่อ Call Center นอกช่วงเวลาทำการ สามารถติดต่อได้โดยการ ส่ง e-mail ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ contact@rtbplus.com โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการหรือทำการติดต่อกลับไปหาสมาชิกในวัน-เวลาทำการถัดไป
   
 14. กิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่เว็บ RTBPLUS จัดขึ้นนั้น ถือเป็นกิจกรรมเสริมนอกเหนือโปรโมชั่นปกติ
   
 15. เว็บ RTBPLUS สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 16. สมาชิกรับทราบและยอมรับเรื่อง การรักษาข้อมูลและความปลอดภัย